INFORMAȚII PRIVIND DATELE PERSONALE

Politica de confidențialitate stabilește modul în care Asociația Bucher folosește și protejează toate informațiile obținute prin intermediul site-ului www.bucher.ro precum și prin intermediul Fișelor privind informarea clientului completate înaintea sesiunilor de terapie.

Protecția datelor personale

Asociația Bucher a acordat și acordă în continuare o atenție deosebită administrării în condiții de siguranță a datelor personale pe care ni le furnizați (ale dumneavoastră, ale unui membru al familiei sau ale unei alte persoane), respectând astfel cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

Colectarea datelor personale

Asociația Bucher poate colecta datele personale (nume, prenume, data nașterii, domiciliul, adresa de corespondență, număr de telefon, adresă de e-mail, semnătură, etc.) astfel:

 1. prin intermediul site-ului www.bucher.ro 
  • prin completarea formularului pentru înscrierea la evenimente
  • prin completarea formularului Newsletter
  • prin completarea formularului de contact
  • prin mesaje pe adresa contact@bucher.ro
  • prin solicitatea obținerii informațiilor despre produse, la adresa de contact
  • prin colectarea tehnică de informații la fiecare utilizare a site-ului. Se salvează automat adresa IP folosită de calculatorul/mobilul cu care se face conectarea la internet, tipul și versiunea browserului, sistemul și platforma de operare, setări zonale ale calculatorului/telefonului, etc.  
 2.  prin intermediul Fișelor privind informarea clientului completate înaintea sesiunilor de terapie
 3.  prin intermediul Listei de prezență/contact, în cazul participării la evenimente
 4. prin intermediul numelelor de telefon afișate pe pagina de Contact a site-ului

Scopul colectării datelor personale

Asociația Bucher folosește datele personale pentru:

 • furnizarea serviciilor personalizate, relevante și utile fiecărui client
 • oferirea unei experiențe plăcute în timpul navigării pe site
 • informarea Pacienților privind situația Programării consultațiilor lor (ședințelor de terapie), rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Programare sau serviciile achiziționate
 • informarea clienților asupra modului de desfășurarea al evenimentelor Asociației
 • realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, activități de fidelizare a clientelei și realizarea de sondaje
 • notificări asupra modificărilor intervenite în desfășurarea evenimentelor sau modificărilor survenite pe site-ul Asociației Bucher
 • măsurarea eficienței politicii de marketing 
 • întocmirea conform legilor în vigoare a facturilor fiscale
 • de a realiza analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la baza de pacienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de produse/servicii

Prelucrarea datelor personale

Toate informațiile privind datele personale sunt gestionate în baza de date a Asociației Bucher de către membrii fondatori ai Asociației, pe tot parcursul relației contractuale. Durata menținerii datelor personale în baza de date depinde de fiecare persoană în parte, finalizându-se în orice moment prin activarea butonului de DEZABONARE din conținutul oricărui e-mail trimis de către Asociația Bucher sau prin cerere scrisă trimisă pe adresa de contact a Asociației Bucher.

Drepturile persoanelor vizate

 1. Dreptul la informare – dreptul de a primi informații detaliate privind modul de prelucrare a datelor personale de către Asociația Bucher
 2. Dreptul la acces – dreptul de a obține din partea Asociației Bucher o confirmare a prelucrării sau nu a datelor cu caracter personal și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și informații privind scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal, existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora. La cerere, Asociația Bucher va elibera în format electronic și o copie a datelor cu caracter personal prelucrat.
 3. Dreptul la rectificare – dreptul de a obține de la Asociația Bucher, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare
 4. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), se poate obține ștergerea respectivelor date. În urma unei astfel de solicitări, Asociația Bucher poate să anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal și să continue astfel prelucrarea în scopuri statistice
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obține din partea Asociației Bucher restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, în cazul în care se contată inexactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor, Asociația Bucher nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
 6. Dreptul la portabilitatea datelor – persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat Asociației Bucher într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Asociației Bucher
 7. Dreptul la opoziție – dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal, în scopul promovării politicii de marketing a Asociației Bucher (inclusiv a creării de profiluri)
 8. Dreptul de a depune plângere – dreptul de a depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Asociația Bucher, la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 9. Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă

Exercitarea acestor drepturi poate fi făcută individual sau cumulat, prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul Asociației Bucher sau prin e-mail la adresa contact@bucher.ro

Protecția datelor personale

Asociația Bucher folosește datele personale doar în scopul declarat al acestui site, în conformitate cu prevederile legale. Informațiile furnizate vor fi folosite doar de către Asociația Bucher, fără a înstrăina datele personale unei terțe părți.

Asociația Bucher se obligă să nu facă publice sau să nu vândă bazele de date conținând informații referitoare la datele dumneavoastră personale. Datele personale pot fi transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale, numai la solicitarea justificată a acestora.

Pentru a preveni accesul neautorizat la baza de date personale, Asociația Bucher și-a dezvoltat procedurile electronice și manageriale pentru protecția și securitatea informațiilor colectate online și offline. Cu toate acestea, trebuie menționat că nici o transmitere de informații prin intermediul internetului nu este 100% sigură. Astfel, cu toate că depunem efort pentru protecția datelor personale, nu putem garanta securitatea informațiilor transmise către noi prin internet.